Obaveštenje o mestu i načinu podnošenja reklamacije potrošača

Politika postupanja po reklamacijama potrošača
Najviše rukovodstvo kompanije Euro Sumar d.o.o. donosi Politiku postupanja po reklamacijama koja je eksplicitno fokusirana na potrošača-korisnika.

Politikom se utvrđuje efikasan i efektivan način rešavanja reklamacija potrošača primenom principa standarda SRPS ISO 10002:2016.

Politikom su obuhvaćeni svi procesi u kompaniji, kao što su prodaja, servis, prodaja delova i postprodajno održavanje u garantnom i vangarantnom roku.

Poseban značaj u kompaniji Euro Sumar d.o.o. se posvećuje postupanju prema potrošačima, a koji se ispoljava kroz pouzdanost, kvalitet proizvoda i pruženih usluga, kao i poštovanju njihovih prava.